Sökning: "redovisning historia"

Hittade 1 avhandling innehållade orden redovisning historia.

  1. 1. Arbetsmiljö, arbetsdelning, utslagning : en studie av städarnas arbetsförhållanden

    Författare :Hakon Ahlstrand; Peter Lidehäll; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

    Sammanfattning : Det dominerande inslaget i det här avhandlingsarbetet är det omfattande empiriska material, som utgör grunden för vår beskrivning och analys av städarbetet och städarnas arbetsförhållanden. I den beskrivning som vi gör strävar vi efter att redovisa en helhetsbild av arbetsmiljön. LÄS MER