Sökning: "recently arrived immigrant pupils"

Hittade 1 avhandling innehållade orden recently arrived immigrant pupils.

  1. 1. Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever – yrkesroll, arbetsuppgifter och utveckling av skolans lärmiljöer

    Författare :Anna Johansson; Gunilla Lindqvist; Nina Klang; Christel Sundqvist; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recently arrived immigrant pupils; special educational needs; special education teacher; special education needs coordinator; occupational roles; jurisdiction; learning environment; bureaucracies; compulsory school; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to increase knowledge of the special educators’ professional role and work in relation to special educational support for recently arrived immigrant pupils. The need for the study is motivated by the immigrant pupils’ low achievement of goals and schools responsibility to adapt education to each pupil’s needs in a school for all. LÄS MER