Sökning: "rebecka godtman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden rebecka godtman.

  1. 1. Prostate Cancer Screening - Aspects of Overdiagnosis

    Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

    Författare :Rebecka Arnsrud Godtman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; active surveillance; age; cause of death; opportunistic; organized; overdiagnosis; prostate cancer; prostate-specific antigen; risk factors; screening; screening interval;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore aspects of overdiagnosis, i.e. the diagnosis of a tumor that in the absence of screening would never have been diagnosed, in prostate cancer (PC) screening. LÄS MER