Sökning: "reader response theory"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden reader response theory.

 1. 1. Fibre Bragg Gratings : Characterization, Realization and Simulation

  Författare :Ingemar Petermann; Ari Friberg; Sten Helmfrid; Morten Ibsen; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bragg gratings; optical fibres; optical fibre components; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is realization and characterization of fibre Bragg gratings. A novel versatile grating fabrication technique is developed and a number of gratings are realized, showing the potential of the system. LÄS MER

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 3. 3. The Female Reader at the Round Table : Religion and Women in Three Contemporary Arthurian Texts

  Författare :Kristina Hildebrand; Elizabeth Sklar; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; religion; women; gender; Marion Zimmer Bradley; Mary Stewart; Stephen R. Lawhead; reader response; feminism; Arthurian; Engelska; English language; Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : Stretching back at least a thousand years, Arthurian literature constitutes a vigorous and varied genre that attracts scholarly attention. In a close reading of three modern Arthurian texts, Mary Stewart’s Merlin trilogy, The Crystal Cave (1970), The Hollow Hills (1973), The Last Enchantment (1979), Marion Bradley’s The Mists of Avalon (1982), and Stephen Lawhead’s Pendragon Cycle, Taliesin (1987), Merlin (1988), Arthur (1989), Pendragon (1994), and Grail (1997), this study focuses on the intersection between two of the genre’s motifs: religion and gender. LÄS MER

 4. 4. Textmedierade virtuella världar : Narration, perception och kognition

  Författare :Ulf Pettersson; Lars Elleström; Paul Tenngart; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; intermediality; virtual worlds; possible worlds; fictional worlds; storyworlds; reader response; semiotics; Gestalt psychology; cognitive linguistics; cognitive psychology; cognitive poetics; reading process; mental models; situation models; schemata; scripts; narratology; diegetic levels; focalization; transactional theory; iconicity; immersion; aesthetic illusion; gaps; concretization; mental places; integration network models; blending; conceptual metaphors; Intermedialitet; läsprocess; mentala bilder; mentala modeller; möjliga världar; fiktionsvärldar; virtuella världar; mentala platser; semiotik; kognitionsforskning; kognitiv semantik; kognitiv lingvistik; kognitiv poetik; narratologi; fokalisering; diegetiska nivåer; luckor; schemata; scripts; estetisk illusion; ikonicitet;

  Sammanfattning : This thesis synthezises theories from intermedia studies, semiotics, Gestalt psychology, cognitive linguistics, cognitive psychology, cognitive poetics, reader response criticism, narratology and possible worlds-theories adjusted to literary studies. The aim is to provide a transdisciplinary explanatory model of the transaction between text and reader during the reading process resulting in the reader experiencing a mental, virtual world. LÄS MER

 5. 5. Textteori för läsforskare

  Författare :Christian Mehrstam; Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Text theory; reader-response theory; reception æsthetics; systems; Litteraturvetenskap; Literary studies;

  Sammanfattning : The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. LÄS MER