Sökning: "rational social order"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden rational social order.

 1. 1. Social Rörelse. Begreppsbildningen kring ett mångtydigt fenomen

  Författare :Magnus Ring; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Social Movement; Concept formation; Sociologi; Theories of social movement;

  Sammanfattning : This thesis develops the concept formation of 'social movement'. The author stresses the importance of the inherent classical understanding of the concept as defining a collective actor involved in a struggle regarding main social and cultural trends in society. The concept of social movement is treated as having been an unclear concept. LÄS MER

 2. 2. F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Författare :Cyril Holm; Torben Spaak; Pauline Westerman; Wennström Bo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hayek; legislation; rules; law; rationality; rational action; rational social order; equilibrium; utilitarianism; method of deliberation; criterion of correctness; Elinor Ostrom; Avner Greif; Vernon Smith; Joshua Epstein; complexity; knowledge; social cooperation; information; know-how; the Hayek problem; the invisible hand; Adam Smith; Mises; Keynes; Marx; welfare state; Gilbert Ryle; Michael Polanyi; theory of legislation; legisprudence; jurisprudence; Neo-Kantianism; historicism; cognitive closure; theory of prices; competition; syntax grammar; game theory; generative social science; agent-based computational modeling; institutional policy analysis; normative; primacy of economics; primacy of politics; Sheri Berman; constructivist rationalism; socialism; social democracy; Nozick; Rawls; distribution; justice; freedom; Kant; polycentric government; process of experimentation; speculative philosophy; analytical philosophy; freedom under the law; liberty; philosophy of mind; consequentialist; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : The dissertation concerns F. A. Hayek’s (1899–1992) critique of legislation. The purpose of the investigation is to clarify and assess that critique. LÄS MER

 3. 3. Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work

  Författare :Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors försörjningsrum : Hegemonins förvaltare och murbräckor

  Författare :Christina Scholten; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-Geography; Women; Self-supporting strategies; Geography; Regional development; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning the different strategies women adopt in order to support themselves when they become unemployed in rural areas. One strategy is to start a business of one's one, a strategy supported and called for by the Swedish Government, especially during the 1990s economic recession. LÄS MER

 5. 5. Hållbart utvecklingsarbete i vård och omsorg : Ett institutionellt perspektiv på projekt i en professionell och byråkratisk kontext

  Författare :Emanuel Åhlfeldt; Lennart Svensson; Daniel Persson-Thunqvist; Margareta Bredmar; Christian Jensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Sustainability; sustainable change; long-term effects; project organization; implementation; professionalism; new institutional theory; Hållbart utvecklingsarbete; långsiktiga effekter; projektorganisation; implementering; professionalism; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning : Det drivs många utvecklingsprojekt inom offentlig sektor, men det saknas kunskap om hur dessa projekt kan bidra till ett hållbart utvecklingsarbete. Syftet med avhandlingen är att förstå och förklara hur resultat och kunskap från utvecklingsprojekt kan integreras i den ordinarie verksamheten i offentliga organisationer och bidra till långsiktiga effekter, som har ett värde för brukarna, organisationen och de anställda. LÄS MER