Sökning: "railway stations"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden railway stations.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Railway operation analysis : Evaluation of quality, infrastructure and timetable on single and double-track lines with analytical models and simulation

  Författare :Olov Lindfeldt; Bo-Lennart Nelldal; Lars-Göran Mattsson; Ingo Hansen; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Railway operation; Railway capacity; Single-track; Double-track; Partial double-track; Inter-station distance; Delay; Delay propagation; Crossing; Overtaking; Timetable flexibility; Simulation; Experimental design; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : This thesis shows the advantages of simple models for analysis of railway operation. It presents two tools for infrastructure and timetable planning. It shows how the infrastructure can be analysed through fictive line designs, how the timetable can be treated as a variable and how delays can be used as performance measures. LÄS MER

 3. 3. Quality on single-track railway lines with passenger traffic : Anlytical model for evaluation of crossing stations and partial double-tracks

  Författare :Olov Lindfeldt; Bo-Lennart Nelldal; Lars-Göran Mattsson; Nils Olsson; KTH; []
  Nyckelord :Railway operation; Railway capacity; single-track; crossing station; partial double-track; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Railway transportation is showing a substantial increase. Investments in new infrastructure, new fast and comfortable vehicles, and high frequency of service are important factors behind the increase.Infrastructure configuration and timetable construction play important roles in the competitiveness of railway transportation. LÄS MER

 4. 4. Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937

  Författare :Lars Kvarnström; Tord Strömberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Identity; state employer; railway; post office; bureaucratization; patriarchalism; corporativism; trade union strategy; professional strategy; political strategy; gender; brotherhood; History; Historia; historia; History; state; employer;

  Sammanfattning : The employer, the state, long had the right to unilaterally set wages and determine working conditions. The goverment employees lacked the right to negotiate and sign agreements and to strike. This dissertation focuses on government employees, analyzing their identity and the strategies they chose to deal with their relationship to their employer. LÄS MER

 5. 5. The Railway Station and The Interregional Traveller - traveller preferences and implications for the planning process

  Författare :Cristina Prather Persson; Trafik och väg; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Samhällsvetenskaper; Social sciences; service; location; planning; preferences; railway; station; traveller; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : The interregional traveller’s preferences of railway stations, their service provision and location, are of interest in the discussion of station reinvention brought on by the introduction of high speed train traffic. A railway station is created by station as well as societal agents, and can be described as a synthesis of symbolic value, location, traffic, services and stationscape. LÄS MER