Sökning: "rättskedjan"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rättskedjan.

  1. 1. Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter

    Författare :Therese Enarsson; Görel Granström; Ruth Mannelqvist; Eva Tiby; Umeå universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Victims’ rights; victims of crime; criminal process; judicial process; justice system; police; prosecutor; courts; policy; Brottsoffers rättigheter; brottsoffer; rättsprocess; rättskedjan; rättsväsendet; polis; åklagare; domstol; policy;

    Sammanfattning : In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the treatment of victims of crime and the information they receive. Victimology research has also shown the importance of treating victims with respect and of keeping them informed of their rights and the progress of their case throughout the process. LÄS MER