Sökning: "rättsjämförande"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet rättsjämförande.

  1. 1. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

    Författare :Mosa Sayed; Maarit Jänterä-Jareborg; Jan Hjärpe; Johanna Schiratzki; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; Private law; Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

    Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER