Sökning: "quantitative linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 72 avhandlingar innehållade orden quantitative linguistics.

 1. 1. Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

  Författare :Ann Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agentivity; affectedness; aspect; boundedness; cognitive semantics; definiteness; discourse semantics; dynamism; functionalism; givenness; Greek; language typology; lexical semantics; modality; Modern Greek; Polish; transitivity; Swedish; translation; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika morfologiska former i olika språk antas bero på gemensamma kognitiva funktioner och semantiska egenskaper. En övergripande term för sådana semantiska egenskaper är transitivitet. Transitivitet yttrar sig bl.a. LÄS MER

 2. 2. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Judy Carola Ribeck; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 3. 3. Teaching, Learning, and Student Output : A Study of French in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

  Författare :Anna Flyman Mattsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language teaching learning; classroom; communication; output; focus on form; foreign languages teaching; Applied linguistics; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Swains outputhypotes från 1985 om att produktion är ett avgörande kriterium för inlärning av ett andraspråk, undersöks i avhandlingen hur språkundervisning påverkar elevers språkliga produktion. Undersökningsgruppen består av tre gymnasieklasser där eleverna läser franska som främmande språk; samtliga hade även läst franska på högstadiet. LÄS MER

 4. 4. A typology of classifiers and gender From description to computation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marc Tang; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Classifiers; Gender; Nominal classification; Functions; Random Forests; Phylogeny; Word Embeddings; Neural Networks; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Categorization is one the most relevant tasks realized by humans during their life, as we consistently need to categorize the things and experience that we encounter. Such need is reflected in language via various mechanisms, the most prominent being nominal classification systems (e.g. LÄS MER

 5. 5. I see what you mean

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Katarina Heimann Mühlenbock; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; readability; text complexity; computational linguistics; language resources; language technology; linguistic features; LIX; SVIT; corpus linguistics; text classification; quantitative methods; natural language processing; multilevel text analysis;

  Sammanfattning : This thesis aims to identify linguistic factors that affect readability and text comprehension, viewed as a function of text complexity. Features at various linguistic levels suggested in existing literature are evaluated, including the Swedish readability formula LIX. LÄS MER