Sökning: "publicerare"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet publicerare.

  1. 1. Open Government Data as a Reform and Ecosystem : A conceptual framework for evolution and health

    Författare :Jonathan Crusoe; Ulf Melin; Gustaf Juell-Skielse; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Open Government Data; Reform; Ecosystem; Health; Evolution; Impediment; Barrier; Risk; Enricher; User; Seeker; Provider; Publisher; Öppna data; ekosystem; reform; hälsa; evolution; hinder; barriär; risk; berikare; användare; sökare; medborgare; tillgängliggörare; publicerare;

    Sammanfattning : Introduction: This doctoral thesis in Information Systems disentangles the interplay of an OGD reform and an OGD ecosystem. Open government data (OGD) refers to data shared by public organizations, in the role of providers, following certain principles for anyone to reuse. LÄS MER