Sökning: "psykosociala faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade orden psykosociala faktorer.

 1. 1. Vad betyder känsla av sammanhang i våra liv? : aspekter på stabilitet, kön, hälsa och psykosociala faktorer

  Författare :Berit Nilsson; Göran Westman; Töres Theorell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Patient; KASAM; hälsa; kön; patientinflytande; magbesvär; psykosociala faktorer; vårdgivare; stabilitet; samhällsförändringar; WHO MONICA Project;

  Sammanfattning : Känsla av sammanhang (KASAM) är ett sätt att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent perspektiv. Med denna infallsvinkel kan såväl avgränsade sjukdomsgrupper i små populationer, som en större normalbefolkning undersökas. Det är väsentligt att studier också kan ske över tid för att ha möjlighet att fånga en utveckling. LÄS MER

 2. 2. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 3. 3. Dental anxiety among 15-year-olds : Psychosocial factors and oral health

  Författare :Agneta Stenebrand; Ulla Wide Boman; Magnus Hakeberg; Henrik Jansson; Tiril Willumsen; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; cross-sectional; dental anxiety; experiences of dental care; oral health; prevalence; psychosocial factors; Erfarenheter av tandvård; oral hälsa; prevalens; psykosociala faktorer; tandvårdsrädsla; tvärsnittsstudie; ungdomar;

  Sammanfattning : AIM: The overall aim of this thesis was to examine the associations between dental anxiety, experiences of dental care, psychosocial factors and oral health among 15-year-olds, and to analyse changes in the prevalence of dental anxiety over time.MATERIALS AND METHODS: The thesis was based on two cross-sectional epidemiological studies in Jönköping, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 5. 5. Growing up with Dyslexia : Cognitive and Psychosocial Impact, and Salutogenic Factors

  Författare :Gunnel Ingesson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Resilience; Salutogenic Factors; Socio-emotional Outcome; Cognitive Stability; Developmental Dyslexia; Utvecklingspsykologi; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : The studies in this doctoral thesis report aspects of cognitive and socio emotional development in a group of teenagers and young adults with dyslexia. The 75 subjects, between 14 and 25 years of age, had been diagnosed in the latter half of the 1990s, and the collection of quantitative and qualitative data was performed in 2003-04. LÄS MER