Sökning: "psykologiska barriärer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden psykologiska barriärer.

  1. 1. Organizational creativity and psychological well-being - contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective

    Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

    Författare :Farida Rasulzada; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work resources and workload; organizational culture; Industrial psychology; Arbetspsykologi; industripsykologi; leadership; climate; stress; organizational creativity and innovation; psychological well-being;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Organisationskreativitet och psykologiskt v älbefinnande. I den föreliggande avhandling föreslås det att hur kreativitet och innovation uttrycks i organisationen är kontextberoende. Att kreativitet och innovation kan bidra till en ekonomisk tillväxt är allmänt känt. LÄS MER