Sökning: "prosodi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet prosodi.

 1. 1. Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funktion

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanna Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; stance; epistemic modality; Positioning; verb phrases; Interactional Linguistics; Conversation Analysis; turn; TCU; prosody; sequence analysis; Swedish.; positionering; epistemisk modalitet; verbfraser; interaktionell lingvistik; samtalsanalys; prosodi; sekventiell analys;

  Sammanfattning : This thesis is an empirical study of how positioning is achieved in interactional Swedish. Positioning has previously been described in terms of epistemic modality, interpersonal positioning, stanceand speech act adverbials. The aims of the study are, firstly, to identify what linguistic resources are used to achieve positioning in interaction. LÄS MER

 2. 2. Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Anastasia Karlsson; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Jämförande lingvistik; typology; Comparative linguistics; rhythm; prosodi; syllabification; Mongolian; Linguistics; Allmän språkvetenskap Lingvistik; Phonetics; phonology; fonologi; Fonetik; språktypologi; Finno-Ugrian and Altaic languages; Finsk-ugriska och altaiska språk;

  Sammanfattning : This dissertation provides the first comprehensive account of the prosody of Halh (Khalkha) Mongolian as spoken in Ulaanbaatar, the capital of the Republic of Mongolia. The phonological description is based on acoustic analysis of speech data collected from nine Mongolian-speakers. LÄS MER

 3. 3. Apokoinou in Swedish talk-in-interaction A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niklas Norén; Per Linell; Jan Anward; Auli Hakulinen; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; apokoinou; ethno-methods; dialogical grammar; utterance construction methods; syntax as process; prosody; grammatical constructions; communicative projects; Swedish talk-in-interaction; conversation analysis; interactional linguistics; apokoinou; etnometoder; dialogisk grammatik; metoder för yttrandekonstruktion; syntax som process; prosodi; samtalsgrammatiska konstruktioner; kommunikativa projekt; tal-i-interaktion; samtalsanalys; interaktionell lingvistik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den grammatiska samtalskonstruktionen apokoinou i svenskt samtalsspråk. I kontrast till traditioner av normativ grammatik och teoretiska perspektiv på språk, där apokoinou och besläktade fenomen har exkluderats från grammatisk beskrivning eller blivit behandlade som produkter av olika typer av misstag, är apokoinou här re-specificerad som en i högsta grad funktionell grammatisk resurs och metod för att åstadkomma lokala kommunikativa projekt i samtal. LÄS MER

 4. 4. Language as social action : Grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation : grammatik, prosodi och interaktion i svenska samtal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Lindström; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Conversation analysis; grammar; prosody; interaction; preference organization; affiliation; disaffiliation; or-inquiry; deferred actions; response tokens; Swedish conversation; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This study contributes to a larger research programme that links grammar and prosody on the one hand with talk-in-interaction on the other. An underlying assumption of this study is that language is key to the organization of social action. LÄS MER

 5. 5. Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Frid; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; Phonetics; stress; dialects; Swedish; word accents; letter-to-sound; text-to-speech; modelling; intonation; prosody; speech technology; Fonetik; fonologi; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Prosody and intonation are very important ingredients of human speech. In speech technology, text-to-speech (TTS) and automatic speech recognition (ASR) systems must incorporate prosodic models in order to reach acceptable performances. LÄS MER