Sökning: "professionell bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden professionell bedömning.

 1. 1. Lärares bedömningsspråk : Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i grundskolans skriftliga omdömen

  Författare :Annelie Johansson; Gunilla Byrman; Sofia Ask; Henrik Rahm; Mats Landqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; documentation; New Public Management; written assessment; professional discourse; elementary school; critical discourse analysis; systemic functional linguistics; speech acts; svenska med didaktisk inriktning; dokumentation; new public management; skriftlig bedömning; professionell diskurs; grundskola; kritisk diskursanalys; systemisk funktionell lingvistik; språkhandling; Swedish Didactics; Svenska språket med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis studies elementary school teachers’ language use in written assessments of students, and problematises the relation between teachers’ experiences of written assessment and the institutional and social expectations of professional language use.The study is based on three types of material: questionnaires answered by 39 teachers, interviews with 3 school principals and approximately 2,200 assessments of students, written according to three different templates. LÄS MER

 2. 2. Den professionella sjuksköterskan : i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 3. 3. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Författare :Elinor Brunnberg; Björn Gustavsson; Knut Sundell; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; Social work; Socialt arbete; Social sciences; Socialvetenskap; Children; Barn; Family research; Familjeforskning; Research on Europe; Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 4. 4. Cold Heart, Warm Heart : On fiction, interaction, and emotion in medical education

  Författare :Anja Rydén Gramner; Katarina Eriksson Barajas; Sally Wiggins Young; Jessica Nina Lester; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discursive psychology; Medical education; Interaction; Medical humanities; Narrative medicine; Higher education; Professional identity; Professional emotion; Emotional labour; Affective stance; Fiction talk; Reflection; Diskursiv psykologi; Läkarutbildning; Interaktion; Medicinsk humaniora; Narrativ medicin; Högre utbildning; Professionell identitet; Professionella känslor; Emotionellt arbete; Affektiv positionering; Fiktionssamtal; Reflektion;

  Sammanfattning : Fiction is used for educational purposes in various fields such as engineering, law and higher education. In medical education, the theories of medical humanities and narrative medicine propose that engaging with fictional works can provide opportunities for medical students and physicians to develop central professional skills such as emotional awareness and empathy, which can help mitigate the documented empathy decline which occurs during medical training. LÄS MER

 5. 5. The Construction of the Professional Identity of the TV News Presenter in Two Chinese News Programmes : A Discourse-Theoretical Analysis

  Författare :Yiming Chen; Nico Carpentier; Göran Svensson; Benjamin De Cleen; Ike Picone; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Discourse theory; Discourse-theoretical analysis; the TV news presenter; professional identity construction; articulation; nodal points; Chinese journalistic practice; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This PhD research project investigates how the professional identity of the Chinese TV news presenter is constructed in two news programmes, Guangdong News and TVS News, both based at Guangdong TV. The overarching theoretical framework of the project takes its inspiration from Laclau and Mouffe's (1985) post-structuralist discourse theory (DT). LÄS MER