Sökning: "professionality"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet professionality.

 1. 1. Teachers' Relational Practices and Professionality

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för didaktik

  Författare :Anneli Frelin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relationships; professionality; professionalism; teacher knowledge; practical arguments; practical knowledge; teaching; relationer; professionalitet; professionalism; lärares yrkeskunnande; praktisk kunskap; praktiska argument; undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation attempts to deepen our understanding of teachers’ work and professionality, which involves not only their reasoning about what to teach and how to teach it, but also of what it is that makes education possible. This is accomplished by exploring a highly influential, if underestimated and under-researched, dimension of teacher practice and professionality: the relational dimension, involving the establishment and maintenance of educational relationships with and among students. LÄS MER

 2. 2. Arbete och identitet : Om hur städare blir städare

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Marie Aurell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; work; organisation; cleaning; gender; technology; competence; time; space; interaction; practice; identity work; dirty work; women s work; service production; sub-contracting; occupation; qualification; professionality; Städare; arbetsmarknad; yrkesroller; identitet; kvinnodiminerade yrken; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis examines identity construction processes among contract cleaners. The analysis is based on the assumption that identity is about both being and becoming; identities are never given, but always subject to change. LÄS MER

 3. 3. Pedagogerna och demokratin. En rättssociologisk studie av pedagogers arbete med demokratiutveckling

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Lars Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum; professionality; democratic education; recognition; meta-norms; pedagogy; teachers; democracy; education; Sociology of Law; democratic development; democratic values;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det svenska utbildningsväsendet styrs av nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Det demokratiska uppdraget är en central fråga i dessa dokument. Avhandlingens syfte är att undersöka hur pedagogerna hanterar detta demokratiuppdrag och hur de påverkas av sociala krafter på olika nivåer. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbetsglädje Betydelsen av emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Anna-Carin Bredmar; Linnéuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; teacher; work enjoyment ; joy; emotions; pedagogical relations. teacher knowledge; emotional responsiveness; lifeworld phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore teachers’ ‘work enjoyment’ and thereby deepening our understanding of teachers’ work and professionality. Positive emotions in teachers’ work are an underestimated and under-researched dimension of teacher practise and professionality. LÄS MER

 5. 5. Man kan aldrig kunna allt om musik - det känns verkligen stort en pragmatisk studie om gymnasieungdomars begreppsliggörande av kunskap och lärande i musik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KMH-förlaget

  Författare :Johan Nyberg; Kungl. Musikhögskolan.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; musikpedagogik; musikkunskaper; musikaliskt lärande;

  Sammanfattning :  In my profession as a music teacher in upper secondary school, I have often encountered students who express a dichotomy between their association of music in everyday life and music in school. This display of conflict can for instance surface when it becomes obvious to them that working with and learning music may comprise more than performative or aesthetic aspects. LÄS MER