Sökning: "professional ethos"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden professional ethos.

 1. 1. Läkarens Ethos Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Motzi Eklöf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; doctor; medical profession; Sweden; ethos; identities; interests; ideals; legitimacy; quackery; 1890-1960; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; Doctor; edeals;

  Sammanfattning : Doctors, academically educated and authorized, assert that there is more to being a real doctor than having fulfilled the formal criteria. It has been said that there is a particular doctor's ethos, which is based not only on thorough medical education but also on traditional know-how, internalized ethics and good character. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Lärare med utländsk bakgrund Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Monica Sandlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Life stories; narratives; immigrant teacher; identity performances; professional ethos; positioning; legitimacy; multicultural education; intercultural intentions; Yrkeslivsberättelser; lärare med utländsk bakgrund; identitetsframträdanden; yrkesethos; positionering; legitimitet; den mångkulturella skolan; interkulturella intentioner; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om lärare med utländsk bakgrund och deras möte med den svenska skolan genom deras berättelser. Studien har sin grund i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med förståelsen att mening skapas i interaktion med andra. LÄS MER

 4. 4. Images of a Forest People : Punan Malinau – Identity, Sociality, and Encapsulation in Borneo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Kaskija; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Punan; Borneo; Indonesia; hunter-gatherer; foraging ethos; encapsulation; sociality; identity; indigenous; conservation; variability; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This is a study of groups of forest foragers and horticulturalists in the Malinau River basin in northeast Borneo. These groups are known to themselves and others as Punan, or more specifically – in order to distinguish them from other groups of Punan (or Penan) living in other parts of Borneo – as Punan Malinau. LÄS MER

 5. 5. Ammattilaisbyrokratiat tehokkuuden aikakaudella : tasa­painoilua asiantuntijaeetoksen ja tehokkuuspaineiden välillä

  Detta är en avhandling från Tampere : Tampere University Press

  Författare :Tomi J. Kallio; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Tässä väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan asiantuntijaorganisaatioita – erityisesti suomalaisia julkisomisteisia yliopisto- ja sairaalaorganisaatioita – tilanteessa, jossa pääasiassa näiden organisaatioiden ulkopuolelta tulevat paineet pakottavat niitä omaksumaan tehokkuusajattelun. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että sairaala- ja yliopisto-organisaatiot, jotka Mintzbergin (1979) klassista terminologiaan soveltaen ovat malli-esimerkkejä organisaatiotyypistä, jota kutsutaan ammattilaisbyrokratiaksi, muistuttavat monilta keskeisiltä ominaispiirteiltään toisiaan. LÄS MER