Sökning: "product innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 293 avhandlingar innehållade orden product innovation.

 1. 1. Innovation and Employment in Services : The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  Författare :Johanna Nählinder; Staffan Laestadius; Ian Miles; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. LÄS MER

 2. 2. Digital Product Innovation : Building Generative Capability through Architectural Frames

  Författare :Fredrik Svahn; Ola Henfridsson; Jonny Holmström; Sandeep Purao; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; product innovation; generativity; modularity; patterns; architecture; architectural frames;

  Sammanfattning : Over the last decades we have witnessed a profound digitalization of tangible products. While this shift offers great opportunities, it also exposes product developing industries to significant challenges. LÄS MER

 3. 3. Dancing innovation : How can we use knowledge from contemporary dance to enable innovation in organisations?

  Författare :Nina Bozic Yams; Tomas Backström; Clive Holtham; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :innovation; enabling; contemporary dance; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : In today´s fast changing global environment, organizations from both private and public sectors are under an increased pressure to continuously change and adapt in order to survive and provide meaningful services and products to their users. Innovation has therefore become an on-going effort that is not only a matter of R&D and product development departments, but rather a responsibility of all employees. LÄS MER

 4. 4. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 5. 5. Managing Collaborative Product Development : A Model for Identifying Key Factors in Product Development Projects

  Författare :Sofi Elfving; Mats Jackson; Björn Fagerström; Lars Bengtsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Collaborative product development; Integrated product development; Concurrent engineering; Product development; Product design; Collaboration; Integration; Communication; Key factors; Decision-making; Knowledge transfer; Experience reuse; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Innovation och design;

  Sammanfattning : The increasing complexity of products and systems today has forced new processes, methods, and tools for managing the development of products. It has also forced the development of complex organisations and diverse relationships among functions and peoples within product development organisations. This implies a need for integrated processes. LÄS MER