Sökning: "problemlösning läsning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden problemlösning läsning.

  1. 1. Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik

    Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

    Författare :Magnus Österholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; mathematical texts; metacognition; reading comprehension; self-regulation; university; upper secondary level; beliefs; cognition; gymnasium; kognition; läsförståelse; matematiska texter; metakognition; självreglering; universitet; uppfattningar;

    Sammanfattning : Det verkar finnas en allmän uppfattning om att matematiska texter är så speciella att man måste få lära sig en särskild typ av läsförmåga för att förstå sådana texter. Denna uppfattning verkar dock inte vara baserad på forskningsresultat eftersom det visar sig inte finnas mycket forskning genomförd som behandlar läsförståelse inom matematik. LÄS MER