Sökning: "problem based work"

Visar resultat 1 - 5 av 1416 avhandlingar innehållade orden problem based work.

 1. 1. Lösa problem : om elevers förutsättningar att lösa problem och hur lärare kan stödja processen

  Författare :Johan Sidenvall; Johan Lithner; Carina Granberg; Björn Palmberg; Kristina Juter; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; problem solving; reasoning; beliefs; textbook; teaching; formative assessment; design research; secondary school; problemlösning; resonemang; uppfattningar; lärobok; lärare; undervisning; formativ bedömning; designforskning; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Generellt sett domineras matematikundervisning av utantillinlärning och arbete med rutinuppgifter. Om undervisning till störst del görs på detta sätt kommer elever ha svårt att att utveckla andra viktiga förmågor i matematik såsom problemlösning, resonemang och begreppsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserat socialt arbete : Från idé till praktik

  Författare :Kajsa Svanevie; Lindqvist Rafael; Stefan Sjöström; Björn Blom; Lars Oscarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Evidence-based practice; social work; critical realism; narrative synthesis; actor-structure perspective; contextual model; paradigm shift; program theory; neo-institutional theory; isomorphism; diffusion; social change; social mechanisms; learning organization; Evidensbaserad praktik; socialt arbete; kritisk realism; narrativ syntes; aktör-struktur perspektiv; kontextuell modell; paradigmskifte; programteori; nyinstitutionell teori; isomorfism; diffusion; social förändring; sociala mekanismer; lärande organisation;

  Sammanfattning : As an innovation Evidence-Based Practice (EBP) is designed as a tool for clinical problem solving. According to its theory of use EBP will bring a difference for policy makers, for professionals, for researchers and for service users. One question to be asked is whether EBP actually leads to the radical social change it is designed to accomplish. LÄS MER

 3. 3. Dialogues on the Net - Power structures in asynchronous discussions in the context of a web based teacher training course

  Författare :Annette Johnsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority; cultural background; sex; ethnicity; gender; age; socio-economic; dialogicity; web based; computer based; CMC; net based; asynchronous; CSCL; teacher education; power structures; dialogues; Group work; team work; symbolic capital; group work;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis is to investigate the interaction processes that occur in group dialogues when teacher students work in small groups, using net based asynchronous dialogues to solve a problem in the area of environmental sustainability. More specifically, the interest is to determine whether students’ net based dialogues give rise to patterns of dominance/subordination similar to those observed in face-to-face situations. LÄS MER

 4. 4. Ledningsfunktion i omvandling - Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Maria Wolmesjö; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Samhällsvetenskaper; Social sciences; discourse; social work; decentralisation; self-managed work team; New Public Management; organisational reform; care of persons with disabilities; leadership; care of the elderly; management; care manager; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : During the 1990s many of the local authorities have been forced to reduce expenditure on the care of the elderly and people with disabilities, and many organisational changes have been carried out. New problems and their solutions are often related to leadership and management. LÄS MER

 5. 5. The reasoning behind social work intervention design

  Författare :Filip Wollter; Lars Oscarsson; Johan Vamstad; Peter Dellgran; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Decision-making; problem-solving; discretion; social work; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : In social work, the methods for achieving policy goals are often subject to some degree of local and case-by-case autonomy. This autonomy enables the design of interventions to be negotiated between different actors, which are underpinned by diverse logics, interests, and knowledge-bases. LÄS MER