Sökning: "privatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet privatisering.

 1. 1. Essays on Balkan frontier stock markets

  Författare :Goran Zafirov; Lars Nordén; Björn Hagströmer; Dejan Šoškić; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; frontier stock markets; privatisation; liquidity; liquidity premium; order book; transparency; price discovery; frontier aktiemarknad; privatisering; likviditet; likviditetspremie; orderbok; transparens; prisbildning; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of four chapters dealing with Balkan frontier markets, their design and performance. Chapter I provides an introduction to these markets and presents additional information necessary for the reader to understand these markets. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård : Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården

  Författare :Agneta Kullén Engström; [external]; []
  Nyckelord :grounded theory; hälso- och sjukvård; effektivitet; sammanslagningar; privatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte Inom hälso- och sjukvården har krav på ökad effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet, samt en minskad ekonomisk ram, krävt förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med denna avhandling är att utifrån professionellas upplevelser och erfarenheter belysa den praktiska innebörden av begreppet effektivitet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. The effect of competition and ownership policies on the housing market

  Författare :Mikael Atterhög; Hans Lind; Bengt Turner; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Environmental engineering and architecture; Competition; housing companies; public housing; rental housing; tenure forms; privatization; Konkurrens; privat bostadsföretag; allmännyttigt bostadsföretag; upplåtelseform; privatisering; statliga medel; Sverige; internationell; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : This dissertation consists of five studies presented in seven essays. The overall objectives are to investigate the extent and consequences of competition on the rental housing market as well as the importance of national government policies for the substitute good, i.e. owner-occupied housing. LÄS MER

 5. 5. Making a Market out of a Welfare State : Swedish Local Politicians’ Perspectives on Elderly Care Marketisation

  Författare :Ming Guo; Sam Willner; Patrice Bourdelais; Maria Oskarsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly care; Politicians; Preference; Welfare state; Marketisation; Privatisation; Sweden; Äldreomsorg; politiker; preferens; välfärdsstat; marknadsanpassning; privatisering; Sverige;

  Sammanfattning : Market reforms have quite notably been used as a solution to increase the quality of public services and efficiency since the 1990s. Sweden has also introduced marketisation in the field of elderly care since 1992 to cope with increasing care needs while maintaining costs at a reasonable level. LÄS MER