Sökning: "principle of legitimate expectations"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden principle of legitimate expectations.

 1. 1. Om skyddet mot retroaktiv beskattning : En studie i konstitutionell rätt

  Författare :Katarina Fast Lappalainen; Karin Åhman; Teresa Simon Almendal; Janne Salminen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Retroactive; Retroactivity; Retrospective; Retrospectivity; Retroactive taxation; Retroactive tax law; Legitimate expectations; Principle of Equality; Principle of Proportionality; Abuse of law; Retroaktivitet; Retroaktiva effekter; Princip om förbud mot retroaktiv lagstiftning och rättstillämpning; Retroaktiv skattelag; Retroaktiv beskattning; Berättigade förväntningar; Legitima förväntningar; Legitima förhoppningar; Likhetsprincipen; Proportionalitetsprincipen; Rättskraft; Rättsmissbruk; Förfarandemissbruk; rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt; Legal Science; specialisation Public Law;

  Sammanfattning : What kind of protection exists concerning retroactive taxation? The purpose of this study is to examine the overall protection against retroactive taxation in Swedish law, including the European Convention on Human Rights and European Union law. Furthermore the study aims to clarify the interpretive aspects of the problem of retroactivity. LÄS MER

 2. 2. Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet – för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL och LSS

  Författare :Therese Bäckman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; principle of legitimate expectations; legal certainty; favorable decision; persons with disabilities; the Social Services Act; the Act Concerning Support and Services for Persons with Certain Functional Impairments; administrative law; social law;

  Sammanfattning : A principle of legitimate expectations exists in a number of countries and legal systems. This thesis examines the implications of the principle and its application on a municipal level and in the administrative courts in a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Rättskraft och korrektiv : En förvaltningsrättslig studie

  Författare :Gustaf Wall; Lena Marcusson; Ingrid Helmius; Henrik Wenander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Rättskraft; korrektiv; förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; gynnande beslut; trygghet; omprövning; rättelse; tvåpartsprocess; europeisering; Administrative Law; Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : In Swedish administrative law, there are numerous opportunities for authorities and others who fulfill public tasks to correct decisions. As an important limitation of this power, there are general principles on the immovability of administrative decisions. As a general rule, a favorable decision may not be corrected. LÄS MER