Sökning: "primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet primärvård.

 1. 1. Dementia management in European primary care

  Författare :Ferdinando Petrazzuoli; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :dementia; mild cognitive impairment; Grounded Theory; Demens; lindrig kognitiv svikt; grundad teori;

  Sammanfattning : Background: Around 50 million people worldwide have dementia and the prevalence is expected to increase to 152 million by 2050. According to the WHO, dementia is a priority health policy issue. LÄS MER

 2. 2. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 3. 3. Med risk för diabetes- studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenhet av att leva med prediabetes

  Författare :Susanne Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Primärvård; Typ 2 diabetes; Prediabetes; Nedsatt glukostolerans; Symtom; Självskattad hälsa; Levd erfarenhet;

  Sammanfattning : Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. LÄS MER

 4. 4. Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders

  Författare :Lise Bergman Nordgren; Per Carlbring; Gerhard Andersson; Jan Lisspers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Anxiety; anxiety disorders; comorbidities; individually tailored Internet-based cognitive behavioural therapy; primary care; effectiveness; cost-effectiveness; working alliance; follow-up; long-term follow-up; Ångest; ångestproblematik; komorbiditet; skräddarsydd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi; primärvård; behandlingseffekt; kostnadseffekt; arbetsallians; uppföljning; långtidsuppföljning;

  Sammanfattning : Fear is an innate emotion and an adaptive response to provide protection from potential harm. When fear is excessive and out of proportion in relation to the confronted situation, it can lead to the development of an anxiety disorder. LÄS MER

 5. 5. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Författare :Cecilia Lenander; Allmänmedicin och samhällsmedicin; []
  Nyckelord :äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER