Sökning: "preventive occupational health and safety management"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden preventive occupational health and safety management.

 1. 1. Ergonomists’ risk assessments : From guesstimates to strategic approaches

  Författare :Kristina Eliasson; Teresia Nyman; Mikael Forsman; Therese Hellman; Magnus Svartengren; Cecilia Österman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Occupational Health Services; Ergonomics; Exposure assessment; Risk assessment tools; Preventive Occupational Health and Safety management; Work Environment; Risk management; Company representatives; Collaboration; Occupational and Environmental Medicine; Arbets- och miljömedicin;

  Sammanfattning : Musculoskeletal disorders are among the most prevalent causes of work-related ill-health, consequently risk assessments of hazardous factors related to these disorders are important for prevention. Occupational Health Services (OHS) providers are independent experts, supporting employers regarding work environment issues and rehabilitation. LÄS MER

 2. 2. Application of Statistical Methods on Occupational Health and Safety Management in the Mining Industry in Ezhou City, China

  Författare :Bao Jiangdong; Jan Johansson; Jingdong Zhang; Mattias Elg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Chinaʹs mining enterprises are confronted with insufficient safety investments, insufficientsafety benefits, recurrent occupational diseases and accidents, low level of safety riskmanagement, and many employee complaints, that seriously affect the economicdevelopment and the sustainable development of the country. Selection of scientific, accurateand comprehensive evaluation methods of all aspects of occupational health and safetymanagement will directly affect the evaluation results and then the direction of improvement;which is greatly needed. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan kund och företagshälsovård : Mekanismer av betydelse för förebyggande arbetsmiljöarbete

  Författare :Lisa Schmidt; Lotta Dellve; Ann-Beth Antonsson; Håkan Alm; Jan Johansson; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational health services; client customer; collaboration; preventive occupational health and safety management; NPM; HR; mechanism; Företagshälsovård; kund; samarbete; förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete; NPM; HR; mekanism; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare när det saknas kunskap och kompetens i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) anlita en företagshälsovård (FHV) eller liknande resurs. Detta bygger på en programteori där FHV förväntas vara den externa resurs som behövs för arbetsgivare och arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. LÄS MER