Sökning: "prestigeutbildning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet prestigeutbildning.

  1. 1. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

    Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

    Författare :Magnus Eriksson; Växjö universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER