Sökning: "preschool didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden preschool didactics.

 1. 1. Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är vi mera medvetna om vad vi kallar teknik : Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan

  Författare :Pernilla Sundqvist; Peter Gustafsson; Tor Nilsson; Lillvist Anne; Inga-Britt Skogh; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; technology; technology education; preschool; preschool staff; early childhood education; teknik; teknikundervisning; förskola; förskolepersonal; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This study investigates what preschool staff include in the technology subject in preschool education, what content they view as relevant and how the teaching of this content can be organized. This is motivated by the fact that technology as subject have not been clearly defined, leaving the teachers insecure and unconfident about what to teach and how to teach it. LÄS MER

 2. 2. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

  Författare :Ulla Lind; Gunnar Åsén; Gunilla Dahlberg; Helene Illeris; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Didactics; didaktik; Aesthetic learning processes;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge. Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER

 3. 3. Experimenterande dans med förskolans yngsta barn : En studie i och med dans kropp och rörelse i förskolan

  Författare :Lovisa Gustafsson; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tarja Karlsson Häikiö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; preschool didactics; 1-2-year-olds; dance; dance practice; body; movement; a r t-ography; posthumanism; experimentation; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Förskola; förskoledidaktik; 1-2åringar; dans; danspraktik; kropp; rörelse; a r t-ografi; immanensfilosofi; posthumanism; experimenterande; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker experimenterande danspraktiker med ett- och tvååringar i förskolan, praktiskt och teoretiskt, vilket hittills endast studerats i ett fåtal studier och aldrig tidigare i ett empiriskt och praxisnära projekt med förskolans yngsta barn. Syftet är att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de allra yngsta barnen i förskolan när de görs till aktiva deltagare i danshändelsernas processer, utformning och innehåll i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

  Författare :Johanna Unga; Gunilla Dahlberg; Liselott Olsson; Tomas Saar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool didactics; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; learning; a relational field of potentiality; mathematics; listening; transcendental empiricism; förskola; förskoledidaktik; Gilles Deleuze; Felix Guattari; experimentation; Reggio Emilia; lärande; det relationella potentialitetsfältet; matematik; lyssnandet; transcendental empirism; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : In preschools it is common that mathematics mainly focuses on how children learn mathematics through everyday activities, or on children´s understanding of mathematical concepts. However, views on mathematics-learning are today deepened and extended, and embrace children’s own mathematical signs, visual representations and bodily experiences. LÄS MER

 5. 5. Production and Products of Preschool Documentation : Entanglements of children, things, and templates

  Författare :Katarina Elfström Pettersson; Eva Reimers; Susanne Severinsson; Maria Simonsson; Mathias Martinsson; Annica Löfdahl Hultman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; preschool practice; preschool documentation; systematic quality development work; agential realism; posthumanism; Förskola; förskolepraktik; dokumentation i förskolan; systematiskt kvalitetsarbete; agentisk realism; posthumanism;

  Sammanfattning : The objective of the present study is to produce knowledge about how children, things, documents, computers, teachers, templates and other entities take part in and produce documentation in preschool systematic quality development work. The thesis asks questions about how and what is produced as quality in preschool documentation. LÄS MER