Sökning: "preaching sit"

Hittade 1 avhandling innehållade orden preaching sit.

  1. 1. Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. En fenomenografisk undersökning om predikanter och åhörare

    Författare :Hans Almer; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; preaching perspectives; organic view; institutional view; interviews; conceptions of sermons; listeners; mission to preach; preachers; Church of Sweden; total outcome; descriptive categories; frame of reference; Phenomenography; conceptions; preaching sit; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : This study describes, systematizes and analyses the variations of preachers' conceptions of their mission to preach and their listeners' conceptions of the sermon. It does so in a phenomenographic and theological perspective. LÄS MER