Sökning: "pre-schools and family day nurseries"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pre-schools and family day nurseries.

  1. 1. Relationen hem - förskola Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

    Författare :Ewa Ivarson Jansson; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries;

    Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER