Sökning: "praxisnära"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet praxisnära.

 1. 1. Att äga pi : praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer

  Författare :Gunnar Nilsson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 2. 2. Hitta lätt - så blir det rätt! : En praxisnära, didaktisk studie om att orientera sig med hjälp av en karta

  Författare :Kerstin Nilsson; Håkan Larsson; Erik Backman; Thorsteinn Sigurjonsson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; orienteering; map reading; way finding; children; school; Learning Study; phenomenography; variation theory; teaching; learning; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis is about teaching and learning in way finding and map reading. The aim of the study is to investigate children’s ability to perceive the relationship between objects in the nature and map symbols in order to make a positioning. The aim is also to investigate what teaching might facilitate this ability. LÄS MER

 3. 3. Experimenterande dans med förskolans yngsta barn : En studie i och med dans kropp och rörelse i förskolan

  Författare :Lovisa Gustafsson; Anna Palmer; Hillevi Lenz Taguchi; Tarja Karlsson Häikiö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; preschool didactics; 1-2-year-olds; dance; dance practice; body; movement; a r t-ography; posthumanism; experimentation; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Förskola; förskoledidaktik; 1-2åringar; dans; danspraktik; kropp; rörelse; a r t-ografi; immanensfilosofi; posthumanism; experimenterande; Gilles Deleuze; Felix Guattari; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker experimenterande danspraktiker med ett- och tvååringar i förskolan, praktiskt och teoretiskt, vilket hittills endast studerats i ett fåtal studier och aldrig tidigare i ett empiriskt och praxisnära projekt med förskolans yngsta barn. Syftet är att undersöka hur danspraktiker kan göras möjliga och kommer till uttryck i experimenterande dans tillsammans med de allra yngsta barnen i förskolan när de görs till aktiva deltagare i danshändelsernas processer, utformning och innehåll i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Störande elever korrigerande lärare : Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

  Författare :Marcus Samuelsson; Kjell Granström; Gunilla Jedeskog; Mats Ekholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rules; expectations; misbehaviours; corrections; gender; leadership; regler; förväntningar; störande beteende; korrigeringar; kön; ledarskap; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate rules and teachers´ expectations that are described by teachers and documents, what sort of pupils´ disorder that teachers put their attention to, in what way teachers´ are correcting pupils´ misbehaviours as well as how female and male teachers are correcting boys and girls. The study is based on a so called Yo-yo fieldwork in three schools. LÄS MER

 5. 5. Berättandets möjligheter : Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Författare :Märtha Andersson; Lena Kåreland; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER