Sökning: "power relation"

Visar resultat 1 - 5 av 728 avhandlingar innehållade orden power relation.

 1. 1. Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap

  Författare :Örjan Högberg; Peter Gustavsson; Leif Jonsson; Rolf Solli; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsmakten : Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Författare :Pär Widén; Bengt Sandin; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap, makt och känsla : En narrativ studie av unga ledare

  Författare :Cecilia Åkerblom; Anna Wahl; Ulla Eriksson-Zetterquist; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER

 4. 4. Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet : Makt, diskurs och representation

  Författare :Karin Granqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sami History; Early Modern History; Cultural Meeting; Sami Culture; Sami; Representation; Discourse; Power; The Other; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of the cultural meeting between the Church and the Crown on the one hand, and the Sami community on the other, in a lappmark in the north of Sweden during the seventeenth century.The authorities viewed and acted towards the Sami from the standpoint of their normative system, incorporating the political/ideological discourse that existed at this time. LÄS MER

 5. 5. Gender, Power and Post-Bureaucracy : Work Ideals in IT Consulting

  Författare :Helen Peterson; Christine Roman; Ewa Gunnarsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; post-bureaucracy; power; IT consulting; gender; individualisation; work ideal; work narrative; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis deals with work environments defined as post-bureaucratic, and which are characterised by individualisation and a decrease in the employer's formal control. The study shows how the employees in such work contexts are both empowered and disciplined. LÄS MER