Sökning: "power of the state"

Visar resultat 1 - 5 av 1298 avhandlingar innehållade orden power of the state.

 1. 1. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Författare :Malin Grundberg; Olle Ferm; Svante Norrhem; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsmakten : Berättelser om stat, lärare och elev, 1960‐1995

  Författare :Pär Widén; Bengt Sandin; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Grades; examination; evaluation debate; Upper Secondary School; reforms; democratization; individualization; the State; discipline; power; teacher; pupil; Betyg; bedömning; betygsdebatt; gymnasieskolan; gymnasiereform; demokratisera; individualisera; disciplinera; makt; statsmakt; lärare; elev; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur bedömningssystemet i bred bemärkelse presenterades i betygsdebatten i samband de politiska besluten om betygssystemet för gymnasiet mellan 1960 och 1995. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i de berättelser som konstruerades under perioden. LÄS MER

 3. 3. The Power of Symbolic Power : An Application of O'Neill's Game of Honour to Asymmetric Internal Conflict

  Författare :Ylva Isabelle Blondel; Mats Hammarstrom; Barry O'Neill; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; asymmetric power; Algeria; internationalisation; internal conflict; symbolic strategy; symbolic power; honour; game theory; public events; media audience; Freds- och konfliktforskning; Peace and conflict research; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Powerful states can lose wars to militarily weaker opponents. This can only be understood by moving away from an over-simplified traditional definition of power and by incorporating the symbolic dimensions of power. LÄS MER

 4. 4. Fäderneslandets antikviteter : Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600–1720

  Författare :Johanna Widenberg; Maria Ågren; Margareta Revera; Torbjörn Eng; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; The National Heritage Board; antiquarians; archaeology; runestones; prehistoric graves; prehistoric monuments; Icelandic sagas; use of history; cultural heritage; The Age of Greatness; state formation; nation-building; nationalism; fatherland; ethnie; ethno-symbolism; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) and Collegium Antiquitatum were established during the seventeenth century to safeguard the historical and antiquarian interests of the Swedish state. The civil servants who worked within these institutions were called antiquarians, and they were given the task of seeking out those ancient remains with which ”the fatherland could be illustrated. LÄS MER

 5. 5. Fältets herrar : Framväxten av en modern författarroll

  Författare :David Gedin; Ulf Boëthius; Boel Westin; Johan Svedjedal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER