Sökning: "positiv pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden positiv pedagogik.

 1. 1. Recognition of Prior Learning in Health Care From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; RPL; health care; health care assistant; critical social theory; communicative action; recognition; adult education; adult learning; Jürgen Habermas; Axel Honneth; Validering; omvårdnad; vårdbiträde; kritisk samhällsteori; kommunikativt handlande; erkännande; vuxnas lärande; Jürgen Habermas; Axel Honneth;

  Sammanfattning : During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. LÄS MER

 2. 2. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan En enkät- och klassrumsstudie

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Niclas Larson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. "I min familj är vi omusikaliska" en studie av barns musikaliska identitet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Joakim Hellgren; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes som ett musikprojekt på en mindre skola där alla barn i årskurserna fyra till sex deltog. Barnen fick under sju veckor lära sig grunderna i de vanligast förekommande instrumenten i rockgruppsspel. LÄS MER

 4. 4. Konfirmandernas bildningsresa. Ungdomars berättelser om sitt deltagande i konfirmandundervisning

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Elisabeth Porath Sjöö; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Religion; Confirmation; Hermeneutic; Youth; Religious Education; Bildung; Confirmation classes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under de senaste åren har det svenska samhället förändrats när det gäller dess förhållande till religion och till Svenska kyrkan. Från att ha varit en statskyrka fram till år 2000 och därmed tidigare tillhört enhetskulturen och varit en majoritets kyrka, är Svenska kyrka idag en kyrka som är fri från staten och verkar i ett mångkulturellt samhälle där många olika kulturer och religioner existerar tillsammans. LÄS MER

 5. 5. Reflektion och självinsikt i "den kommunikativa pedagogiken"

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Elisabeth Cederwald; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; kommunikativ pedagogik; Reflektion; självinsikt; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Humanities Social Sciences; Pedagogisk metodik; Kommunikationspsykologi; Personlig utveckling; Teaching - Methodology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Tallsten barnomsorgs- och skolenhet införde man 1996, som del i en omorganisation av verksamheten, ett nytt tanke- och arbetssätt utifrån en kommunikativ pedagogik. Tre mindre organisatoriska enheter, som var mer eller mindre slutna i förhållande till varandra, slogs samman till en enhet. LÄS MER