Sökning: "pollen warning"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pollen warning.

  1. 1. The Voice of the Patient

    Detta är en avhandling från Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

    Författare :Hampus Kiotseridis; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Rhinitis; asthma; Patient-reported outcome; health-related quality of life; Children; asthma control; pollen warning; grass pollen allergy;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Allergiska besvär från luftvägarna utgör ett stort och växande folkhälsoproblem. Det finns idag ingen bot mot dessa sjukdomar och de kan, om de inte behandlas, utgöra ett betydande hinder i vardagen. LÄS MER