Sökning: "politics of scale"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden politics of scale.

 1. 1. Semiotics of Politics : Dialogicality of Parliamentary Talk

  Författare :Jaakko Turunen; Inga Brandell; Johan Tralau; Jens Bartelson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; language; dialogicality; parliamentary talk; Mikhail Bakhtin; Hans-Georg Gadamer; Yuri Lotman; Poland; Slovakia; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Parliamentary talk, despite its central place in politics, has not been the focus of many qualitative studies. The present study investigates how parliamentary talk emerges in a dialogue between different arguments in the parliament. LÄS MER

 2. 2. Kolets återkomst : Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER

 3. 3. The Constitution of Consumption : Food Labeling and the Politics of Consumerism

  Författare :Carl Yngfalk; Torkild Thanem; Jacob Östberg; Avi Shankar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; Foucault; consumerism; consumption; consumer culture; institutions; markets; dialectical; food labeling; best before; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The power dynamics of consumerism is an important aspect of contemporary consumer culture. Within the field of marketing and consumption, consumer culture theory (CCT) tends to understand power in terms of agency, the ability of consumers to emancipate from a market infused by the culture of consumerism. LÄS MER

 4. 4. Fluid Governance: Scalar politics in the South African waterscape

  Författare :Vasna Ramasar; LUCSUS; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; governance; scale; water; politics;

  Sammanfattning : This thesis offers a critical analysis of the scaling of water governance in South Africa and its implications for water access and allocation. As the complexity and severity of environmental problems increases, there is a growing tendency to look to environmental governance to offer solutions. LÄS MER

 5. 5. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER