Sökning: "policyteori"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet policyteori.

  1. 1. Fängslande idéer i politik och teori : En teoretisk granskning

    Författare :Marianne Danielsson; Li Bennich-Björkman; Barry Holmström; Andreas Duit; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :Punctuated Equilibrium Theory; Advocacy Coalition Framework; Discourse Coalition Framework; Policy analys; policyteori; idéer; statskunskap; statskunskap;

    Sammanfattning : I den snabbt växande litteraturen om idéer i policyprocessen, som ibland kallats ”the ideational turn” tänker man sig ofta att idéer och språk styr politikens aktörer, snarare än styrs av dem. Hur politiska problem formuleras styr vilka lösningar som ter sig rimliga. Intresset riktas mot politik som intellektuell verksamhet. LÄS MER