Sökning: "pliktetik"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet pliktetik.

  1. 1. Paternalism in general practice - physician's power and patient's autonomy

    Detta är en avhandling från Stefan Bremberg, Nyborgsvägen 15 B, SE-252 21 Helsingborg, Sweden or Dep. of Medical Ethics, St Gråbrödersg 16, SE-222 22 Lund, Sweden

    Författare :Stefan Bremberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; Attitudes; interview; justification; medical benefit; paternalism; questionnaire; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to identify and analyse situations raising the question of possible paternalism in everyday general practice in Sweden. Both questionnaires to a random sample of respondents and interviews have been used. LÄS MER