Sökning: "place-name structure"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden place-name structure.

 1. 1. Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni” : Un territorio di confine tra Liguria e Provenza

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Riccardo Guglielmi; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; Italian; dialectology; Vallebona; proper names; Liguria; place name; toponymy; microtoponyms; cultural heritage; etymology; rural landscape; ethnography; language area; toponymy recording; place identity; toponymization; toponymic suffixes; diachronic and synchronic perspective; toponymic functions; toponymic competence; toponym constituent; modern and historical sources; historical-linguistic.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ortnamn utgör en särskild del av kulturarvet; under århundraden har de muntligen traderats från generation till generation på den plats där de skapats, där de minner om tidigare händelser, aktiviteter och kunskaper. I synnerhet på de håll skriftlig dokumentation är relativt sentida ger ortnamn en möjlighet att nå insikter om den mer avlägsna historien. LÄS MER

 2. 2. Studier över önamnen i Luleå skärgård

  Detta är en avhandling från Umeå : Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet

  Författare :Else Britt Lindblom; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; names of islands; place-names; place-name structure; compounds; place nomenclature; land uplift; uplifted areas; colonization; personal names; Önamn; Sverige; Norrbotten; Luleå skärgård;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present and examine the names of the islands in the archipelago of Luleå innorthern Sweden. The basis for the studies is a collection of names, which contains written forms excerpted fromsources from the 14th to the 20th century and local pronunciations of old as well as modern names. LÄS MER

 3. 3. Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860-1940 : Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen : name-giving and the tension between public and private interests

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Eberhard Löfvendahl; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sub-post offices; railway stations; place-names; name sources; parish names; farms; villages; large estates; industrial communities; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : Up to the middle of the 19th century the distribution of mail, public as well as private, was, to a large extent, a duty imposed on farmers. Demands from farmers to be relieved of this duty resulted in the Government giving the Post Office authority to set up post offices of a new, relatively simple kind (poststationer, or sub-post offices). LÄS MER