Sökning: "phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions"

Hittade 1 avhandling innehållade orden phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions.

  1. 1. Enligt fysiken eller enligt mig själv? Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

    Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Lena Hansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Linköpings universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever;

    Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER