Sökning: "philosophical orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden philosophical orientation.

 1. 1. Visitor orientation in context

  Detta är en avhandling från Stockholm : Numerisk analys och datalogi

  Författare :Anders Hedman; KTH.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Building on a detailed philosophical basis, this thesisoffers visitor orientation as an alternative perspective onhuman-computer interaction with a focus on visitors and places.In our modern world we see that computers are no longerexclusively used as tools, but they also allow for theexperience of being visitors in a large variety of places. LÄS MER

 2. 2. Philosophical Modernization. Studies in Nordic History of Philosophy 1860-1910

  Detta är en avhandling från Carl-Göran Heidegren, Bolagsgatan 2, 211 44 Malmö

  Författare :Carl-Göran Heidegren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history of ideas; modern breakthrough; philosophical modernization; Nordic university philosophy; ideas and institutionalization; differentiation; comparative research; controversy studies; Filosofins historia; idéhistoria; History of philosophy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem filosofihistoriska texter med en sociologisk och idéhistorisk orientering. Alla texterna rör sig inom samma tidsram, 1860-1910. De fokuserar vidare på filosofin i de nordiska länderna, och närmare bestämt universitetsfilosofin. LÄS MER

 3. 3. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 4. 4. Designing for Adaptable Learning

  Detta är en avhandling från Trollhättan : University West

  Författare :Amir Haj-Bolouri; Högskolan Väst.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Design; action design research; design science research; information systems; integration work; civic orientation; work-integrated learning; e-learning; adaptable learning; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : The research in this thesis emphasizes the endeavor of designing for adaptable learning. Designing for adaptable learning is understood as an overall response to designing for integration work. Designing for integration work is thus classified as a special case of designing for adaptable learning. LÄS MER

 5. 5. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  Detta är en avhandling från Theoretical Philosophy

  Författare :Kyriakos Theodoridis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; conceivability; mereological identity; ontological character; identity; possible worlds; actuality; properties; ontology; object; contingency; apriori; Metaphysical; epistemic; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den övergripande problemformuleringen i min doktorsavhandling, Kripke on Necessity: A Metaphysical Investigation, kan formuleras på följande sätt: På vilka metafysiska grunder rättfärdigar Kripke giltigheten och existensen av nödvändiga a posteriori och kontingenta a priori satser? Jag visar att Kripke-paradigmet för den metafysiska essentialismen vilar på ett fundamentalt antagande, nämligen Oberoendeaxiomet, som kan formuleras på följande vis: De metafysiska och epistemiska domänerna är distinkta och ömsesidigt oberoende. Min undersökning avser att synliggöra de logiska och ontologiska konsekvenser som följer av detta axiom med avseende på en rad Kripkeanska teser, så som: identitetsprincipen, rigid designation, nödvändiga och kontingenta egenskaper, föremålsbegreppet samt tänkbarhetsprincipen (conceivability). LÄS MER