Sökning: "phenomenological hermeneutical"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden phenomenological hermeneutical.

 1. 1. Children with spina bifida and their mothers in Palestine. Lived experiences, self perceived health and sense of coherence

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Maha Sudki Hmeidan Nahal; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childhood; Disability; Experience; Family; Mother; Palestine; Perceived health; Phenomenological-hermeneutical; Spina bifida; Stigma; Sense of coherence;

  Sammanfattning : ABSTRACT The overall aim in this thesis was to describe the lived experiences of children with spina bifida (SB) and their mothers while living under specific social and cultural conditions in West Bank, Palestine. A further aim was to gain knowledge about the impact of SB on self-perceived health and sense of coherence (SOC) among a group of children and adolescents with SB in comparison to their healthy peers. LÄS MER

 2. 2. Att vårda äldre personer med kognitiv svikt i sjukhusmiljöer attityder, processer, innebörder

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Anita Nilsson; David Edvardsson; Birgit. H Rasmussen; Anna-Karin Edberg; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute care; attitudes; care management; cognitive impairment; grounded theory; health professionals; measurements; nursing; older people; perception; personal-professional integrity; person-centred care; phenomenological hermeneutical; akutsjukvård; attityder; fenomenologisk hermeneutik; grounded theory; kognitiv svikt; organisation; omvårdnad; personcentrerad vård; personlig-professionell integritet; skattningar; vårdpersonal; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Inledning:Äldre personer med kognitiv svikt, exempelvis i form av demenssjukdom, delirium eller depression, är en vanligt förekommande population inom svensk sjukhusvård. Dessa äldre kan ha särskilda behov till följd av en försämrad kognition, men litteraturen tyder på att akutsjukhusens miljö, organisation och vårdprocesser inte alltid stödjer tillgodoseendet av dessa behov. LÄS MER

 3. 3. Ateljésamtalets utmaning – ett bildningsperspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Christian Wideberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Bildung; Educational Science; fine arts; Growth; Higher Education; Phenomenological Hermeneutical Method; Studio Art; Studio Critiques; Supervision;

  Sammanfattning : The present study is in the field of Educational Science and is an investigation of the studio critiques i.e. the teacher/student studio interactions that take place as part of two higher education programmes in the Fine Arts in Sweden; these are the three-year Bachelor of Fine Arts programme and the two-year Master of Fine Arts programme. LÄS MER

 4. 4. Om fruktsamhet, ansvar och relationer : en studie av ungdomars erfarenheter av abort i tidig graviditet samt barnmorskors erfarenheter av att vårda i detta sammanhang

  Detta är en avhandling från Karolinska institutet

  Författare :Britt-Marie Halldén; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; induced abortion; phenomenological-hermeneutical method; young women; young men; teenagers; midwives; Midwifery;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to achieve a deeper understanding of experiences of abortion in early pregnancy through illuminating the meaning both of the experiences of young people who seek to undergo an abortion, and of the midwives’ experiences of caring in this context. - Young women’s experiences of being pregnant and of having decided on an abortion in early pregnancy (Sub-study I), - Young women’s experiences of having undergone an early abortion. LÄS MER

 5. 5. Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marianne Öberg Tuleus; Agneta Linné; Bernt Gustavsson; Bengt-Göran Martinsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; hermeneutical phenomenology; lived experience; life-world; complexity; in-between; higher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Teacher education between familiarity and strangeness. An inquiry into the descriptions of lived experience told by teachers and student teachers in school and at the university. LÄS MER