Sökning: "peter matt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden peter matt.

 1. 1. Fc receptors and immunoglobulins in polyarthritis : A matter of function, supply and demand?

  Författare :Peter Matt; Ulla Lindqvist; Sandra Kleinau; Alf Kastbom; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fc receptors (FcR) and immunoglobulins (Ig) play important roles in the defence against pathogens. However, altered interactions of these may promote chronic inflammation in rheumatic diseases. An excess of Igs forming immune complexes (IC) could lead to continuous FcR activation and spreading of autoimmune inflammation to other tissues. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER