Sökning: "peter hultgren"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden peter hultgren.

 1. 1. Det dubbla statushandikappet och sjukförsäkringens moraliska praktiker : en aktstudie om sjukpenningärenden som får negativa beslut på Försäkringskassan

  Författare :Peter Hultgren; Sven Hort; Lena Agevall; Rafael Lindqvist; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjukförsäkring; moraliska praktiker; arbetslinjen; sjukdom; arbetsförmåga; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In recent years an increasing number of sickness allowance cases have been closed with a negative decision despite the fact that a certifying doctor has recommended sick leave. At Social Insurance Offices, a case file is established for each sickness allowance case. The case files for 538 rejected cases form the basis for this study. LÄS MER

 2. 2. Fel i tjänst : om felbedömning och påföljdsbestämning vid avtal om tjänster i oreglerade fall

  Författare :Peter Hultgren; Johan Lindholm; Jan Leidö; Kåre Lilleholt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fel i tjänst; uppdragstagares kontraktsbrott; utfyllning; utfyllande rätt; analogier; allmänna rättsgrundsatser; allmänna rättsprinciper; felbedömning; påföljder; detentionsrätt; fullgörelse; prisavdrag; hävning; skadestånd; Law; juridik;

  Sammanfattning : Fel i tjänst är på grund av tjänsternas olikartade natur ett mycket brett ämne. Då majoriteten av tjänsterna som tillhandahålls på den svenska marknaden inte omfattas av reglering har ämnet vidare ett naturligt samband med metodfrågor om avtalsutfyllning med analogier och allmänna rättsgrundsatser. LÄS MER

 3. 3. Sjukskrivningspraxis på vårdcentralen

  Författare :Peter Hultgren; Gunnar Olofsson; Lena Agevall; Per Carlsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sjukdomsgrundad arbetsoförmåga; professionalism; sjukintyg; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om vårdcentralens läkare och deras sjukskrivningspraxis. Till vårdcentralen kommer patienter med olika sjukdomsbilder och ohälsoproblem. Det är läkarnas grannlaga uppgift att utfärda sjukintyg även om en stor del av de sjukdomsbilder som läkaren möter är oklara. LÄS MER

 4. 4. SLPI and soluble BTLA as immunological markers in severe bacterial infections

  Författare :Anna Lange; Olof Hultgren; Jonas Sundén-Cullberg; Peter Bergman; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SLPI; sBTLA; sepsis; bloodstream infection; pneumonia;

  Sammanfattning : Clinical presentation, and outcome of infections are affected by host-, and etiology- (focus of infection and pathogen) related factors. The immune response is controlled by a network of regulating pathways. LÄS MER