Sökning: "pendlare"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet pendlare.

 1. 1. Rum, rytm och resande : Genusperspektiv på järnvägsstationer

  Författare :Ann-Charlotte Gilboa Runnvik; Tora Friberg; Bodil Axelsson; Carina Listerborn; Katja Tollmar Grillner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Mobility; commuters; railway stations; accessibility; gender; body; space; place; affect; rhythm; participant observations; auto-ethnography; interviews; Mobilitet; pendlare; järnvägsstationer; tillgänglighet; genus; kropp; rum; plats; affekt; rytm; deltagande observation; autoetnografi; intervjuer;

  Sammanfattning : Järnvägsstationer är att betrakta som offentliga platser och regleras av transportpolitiska målsättningar om jämställdhet och tillgänglighet för alla (Prop. 2008/09:93). Trots det saknas forskning om hur genus påverkar resenärer vid deras vardagliga vistelser på järnvägsstationer. LÄS MER

 2. 2. Commuting, Health, and Wellbeing : Mode and duration matters

  Författare :Kristoffer Mattisson; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Epidemiology; GIS; Health; Medical Geography; Stress;

  Sammanfattning : Allt fler personer reser allt längre sträckor för att ta sig till och från jobbet. En starkt bidragande orsak till detta är en strävan att öka den ekonomiska tillväxten genom att göra arbetskraften tillgänglig över allt större geografiska områden. LÄS MER

 3. 3. Färmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; arbetspendling; färdmedelsval; småbarnshushåll; aktivitetsansats Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; Kulturgeografi; Human Geography; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar - En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport - A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER