Sökning: "pelvo-ureteric junction obstruction."

Hittade 1 avhandling innehållade orden pelvo-ureteric junction obstruction..

  1. 1. High Blood Pressure in Children with Hydronephrosis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ammar Nadhom Farman Al-Mashhadi; Uppsala universitet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Blood pressure; hydronephrosis; hypertension; ambulatory blood pressure monitoring; nitric oxide; oxidative stress; pelvo-ureteric junction obstruction.; Barnkirurgi; Pediatric Surgery;

    Sammanfattning : The most common cause of secondary hypertension is intrinsic renal disease, but little is known about the influence of hydronephrosis on blood pressure. In this thesis, the risk of development of hypertension in children with hydronephrosis was studied. LÄS MER