Sökning: "pedagogisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden pedagogisk teori.

 1. 1. Vad eller vem? : en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet

  Författare :Moira von Wright; Lars Lövlie; Moira von Wright; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjektivitet; pedagogisk teori; pedagogisk filosofi; pragmatism; Mead; lärare-elev relationer; relationell; mening; pedagogiska möten; subjektivitet; Education; Pedagogik; Intersubjektivitet; Pedagogisk teori; Pedagogisk filosofi; Pragmatism; Lärare-elev relationer; Relationell; Mening; Pedagogiska möten; Subjektivitet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När förskolan möter neurovetenskap : Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik

  Författare :Lena Aronsson; Hillevi Lenz Taguchi; Annika Andersson; Sven Persson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neuroeducation; educational neuroscience; Swedish preschool; early childhood education; cartographic mapping; neuropedagogik; pedagogisk neurovetenskap; svensk förskola; förskoledidaktik; kartografiskt spårande; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis in Early Childhood Education reports on encounters between the theories and practices of Swedish preschool and research-based neuroscience knowledge. Thus, this thesis concerns epistemological encounters and didactic consequences. LÄS MER

 3. 3. Att organisera en trygg och sammanhållen vårdkedja mellan IVA och allmän vårdavdelning. : En grundad teori om organisation, vård och samarbete i förflyttningsprocessen

  Författare :Marie Häggström; Lisbeth Kristiansen; Kenneth Asplund; Ingegärd Fagerberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Förflyttningsprocess; grundad teori; hälso- och sjukvårdsorganisation; intensivvård; omvårdnad; patientomflyttning; säkerhetskultur; vårdkedja;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att generera en grundad teori om huvudproblemet i förflyttningsprocessen mellan intensivvårdsavdelningar (IVA) och allmänna vårdavdelningar, det vill säga den vård som ges; före, under och efter det att patienter förflyttats från intensivvård till allmän vårdavdelning. Avhandlingen består av 4 delstudier (I- IV) som ligger till grund för en slutlig övergripande teori. LÄS MER

 4. 4. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Författare :Solbritt Schyberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; Higher education; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : In this study university teachers? personal theories of their pedagogical practice in basic courses in undergraduate education are described and analyzed. According to for example Polanyi (1958) and Bourdieu (1990) university teachers have developed a personal practical theory as participators in an academic social context, first as students then as teachers. LÄS MER

 5. 5. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER