Sökning: "pedagogisk dokumentation i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden pedagogisk dokumentation i förskolan.

 1. 1. "Men så kan man ju också tänka!" Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Alnervik; Helene Ahl; Sven Persson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Activity Theory; pedagogical documentation; expansive learning; preschool; transformation; teacher teams; Verksamhetsteori; pedagogisk dokumentation; expanderat lärande; förskola; förändring; arbetslag;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Syftet har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period. LÄS MER

 2. 2. Distans, disciplin och dogmer - om ett villkorat lyssnande i förskolan En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Sara Folkman; Inge Johansson; Anne-Li Lindgren; Polly Björk-Willén; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; diskurs; Reggio Emilia; Reggio Emiliainspirerad pedagogik; lyssnande; distans; reglering; dialog; meningsskapande; disciplinär styrning; pedagogisk dokumentation; pedagogisk miljö; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur olika aspekter av "lyssnande" tar sig uttryck i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik - även kallad "lyssnandets pedagogik". Genom intervjuer med nitton pedagoger och arton barn på sex förskolor undersöks lyssnandebegreppet utifrån tre huvudsakliga frågeställningar: Hur gestaltar sig själva lyssnandeakten - det vill säga vad konstituerar enligt pedagogerna ett lyssnande förhållningssätt och hur beskriver barnen sina upplevelser av att lyssna och vara lyssnad till i en förskolekontext; hur visar sig barnens röst - vilka av barnens alla olika intressen får gensvar och vilka får det inte, samt vad är det enligt pedagogerna "möjligt att tänka" i en Reggio Emiliakontext. LÄS MER

 3. 3. Uppföljning och utvärdering för förändring pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Child and Youth Studies, Stockholm University

  Författare :Ingela Elfström; Gunilla Dahlberg; Gunnar Åsén; Agneta Linné; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; assessment; evaluation; pedagogical documentation; development of practice; an immanent perspective; förskola; uppföljning; utvärdering; pedagogisk dokumentation; utvecklingsarbete; immanent perspektiv; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, in relation to the curriculum for the Swedish preschool demands of assessment, evaluation and documentation what kind of knowledge that becomes possible through the use of pedagogical documentation, and how this knowledge answers to expectations of development of content, form and organisation of the early childhood educational context. Another purpose is to examine what a post-pragmatic perspective and an immanent idea of evaluation can imply for the two-folded task of the preschool: the societal reproduction of knowledge and the staging of possibilities for children’s own production of knowledge. LÄS MER

 4. 4. Bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Therese Lindgren; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reggio Emilia; Pedagogisk dokumentation; Förskola; Posthumanism; Nymaterialism; Kritisk diskursanalys; Meningsskapande; Pedagogical Documentation; New Neo Materialism; Critical Discourse Analysis; Early Childhood Education; Meaning making;

  Sammanfattning : How children create meaning in relation to their physical, social, and cultural worlds can be regarded as a central question, both within the traditional Swedish preschool discourse and within the Reggio Emilia philosophical approach to early childhood educa-tion. In the Reggio Emilia approach, the search for the meaning of life and of the self in life is seen as an essential human necessity (Rinaldi, 2006). LÄS MER

 5. 5. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Lise-Lotte Bjervås; Ingrid Pramling Samuelsson; Maj Asplund Carlsson; Per Lindqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER