Sökning: "pedagogik kreativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden pedagogik kreativitet.

 1. 1. Kreativitetens kännetecken : En fenomenologisk studie

  Författare :Judit Simon; Gunnar Karlsson; Döös Marianne; Hemlin Sven; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; group creativity; phenomenology; life-world; meaning perspective; meaning structure; complexity; kreativitet; gruppkreativitet; fenomenologi; livsvärld; meningsperspektiv; meningsstruktur; komplexitet; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Creativity is highly sought after in our society, but that is far from obvious what is really meant by it. Many researchers in the field of creativity stress the lack of clarity, and it is described as a divided felt. The aim of this thesis is to clarify the meaning structure of the phenomenon of creativity, i.e. LÄS MER

 2. 2. Spelet kan börja : Om vad en bildlärarutbildning på samtidskonstens grund kan erbjuda av transformativt lärande

  Författare :Eva Cronquist; Lena Fritzén; Hans T Sternudd; Margareta Wallin Wictorin; Ulla Lind; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Art teachers training education; contemporary art; reflexive creativity; reflexive turn; adult learning; högre utbildning; Bildlärarutbildning; samtidskonst; reflexiv kreativitet; reflexiv vändning; vuxenlärande lärarutbildning; högre utbildning; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : To enter higher education means making new experiences and develop newunderstanding within a knowledge field. The situation could also entail, for thestudent, an entirely different self-understanding. This licentiate thesis deals withthis kind of learning process. LÄS MER

 3. 3. Musiken, skolan och livsprojektet : Ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande

  Författare :Manfred Scheid; Per-Olof Erixon; Bengt Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; creativity; youth culture; media; aesthetics; music pedagogic; identity construction; Musikpedagogik; identitetskonstruktion; kreativitet; ungdomskultur; medier; estetiska lärprocesser; Music education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : Young people’s recreational activities are based on, contain or are framed by music, where by choosing music and applying knowledge about styles they construct their identities and lifestyle projects. This study explores the relationship between music activities at school and in leisure time, how young people use and perceive music in these two environments and in what way they interact. LÄS MER

 4. 4. Grundskoleelevers design i lärande : En studie om lärprocesser i programmering

  Författare :Maria Sparf; Susanne Kreitz-Sandberg; Håkan Löfgren; Susanne Kjällander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; programming; approach; engagement; design for learning; computational thinking; science centre; programmering; tillvägagångssätt; engagemang; design för lärande; datalogiskt tänkande; science center;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to the knowledge about how pupils design their learning in programming. It is mainly the learning process, how pupils deal with problems in programming and how they become, are and remain engaged in the tasks, which is of interest. LÄS MER

 5. 5. Konsten att hålla ihop : Om lärande och organisering i rockband

  Författare :Tobias Malm; Camilla Thunborg; Pär Larsson; Ulrika Bennerstedt; Ola Lindberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; learning; organizing; identity; rock band; small group; organizational pedagogy; organizational ethnography; lärande; organisering; identitet; rockband; liten grupp; organisationspedagogik; organisationsetnografi; musikliv; musikbransch; band; rock och pop; popband; rockgrupp; popgrupp; organisatorisk utveckling; identitetsdilemma; deltagarbana; multimedlemskap; praktik; praktikgemenskap; utmaningar; skeenden; formningsprocesser; produktionsläge; viloläge; organiseringslägen; medlemskap; sociala världar; situerat lärande; social lärteori; socialt lärperspektiv; kontextuellt lärperspektiv; organisationsstudier; organisationsforskning; pedagogik; musiklivsforskning; informellt lärande; gruppdynamik; smågrupper; kreativitet; entreprenörskap; småföretag; gruppidentitet; ambivalens; motsättningar; små organisationer; källarband; garageband; bandutveckling; musikindustri; lärprocesser; sammanhållning; kulturföretagande; karriär; musiker; artistkarriär; musikkarriär; professionell; proffs; hobby; hobbyutövare; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Rock bands are foundational for modern day music life. These small groups provide well-being and self-fulfillment to its members, as well as fuel for the cultural life and the increasingly highlighted creative industries. Rock bands, however, are particularly difficult to organize. LÄS MER