Sökning: "pedagogik fenomenografi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden pedagogik fenomenografi.

 1. 1. En elev - en dator kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Håkan Fleischer; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med lärandets objekt? en studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Susanne Thulin; Högskolan Kristianstad.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Förskolebarn; förskola; lärande; utvecklingspedagogik; naturvetenskap; lärandets objekt; lärandets akt; styrdokument;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med detta forskningsarbete är att undersöka hur lärare i förskolan i samtal med barn tar sig an en i Läroplan för förskolan (1998) framskriven innehållsaspekt. Den innehållsaspekt som är i fokus är naturvetenskap. LÄS MER

 3. 3. God omvårdnad. En beskrivning av intentioner och uppfattningar

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen

  Författare :Maud Söderlund; Högskolan i Gävle.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik omvårdnad fenomenografi sjuksköterskor; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : I den svenska lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen, 1983, 1985) som reglerar hälso- och sjukvårdens verksamhet framhålls humanistiska värderingar. Den vårdideologi som gäller i Sverige är att kunna vårda utifrån en helhetssyn. LÄS MER

 4. 4. Att studera och bli bedömd Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Per Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; the Swedish Scholastic Aptitude Test SweSAT ; orientations to studying; phenomenography; colonization; discipline; disembedding mechanisms; Bedömning; betyg; högskoleprovet; studieorientering; fenomenografi; kolonisering; disciplin; urbäddningsmekanismer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation is focussing on students’ experiences of assessments, which means that the assessments are related to studying. The assessments particularly investigated are the main types of assessments used in the application and selection for higher education in Sweden – the grading in schools on secondary level, and the Swedish Scholastic Aptitude Test (SweSAT). LÄS MER

 5. 5. Spelförståelse och kommunikationsförmåga En fenomenografisk studie över hur elittränare i fotboll söker bekräftelse på om spelare har förstått andemeningen i en instruktion

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Per Ohlsson; Högskolan i Jönköping.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Game sense; football; communication; essence; confirmation; phenomenography of listening; Spelförståelse; fotboll; kommunikation; andemening; bekräftelse; lyssnandet fenomenografi;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to develop knowledge about and knowledge how professional football coaches come to know that the essence of their instructions has been understood by their players, with particular focus on the theoretical aspects of the game.The background to this study is based on recent rapid developments in the game, as it changes from a strictly controlled system–oriented game to a game where the individual player is expected to perform multiple roles and change position during a match. LÄS MER