Sökning: "pedagogik förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden pedagogik förväntningar.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Möten i psykodynamisk barnpsykoterapi : Förväntningar, samspel och förändring

  Författare :Fredrik Odhammar; Max Scheja; Gunnar Carlberg; Sonja Olin Lauritzen; Björn Wrangsjö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child psychotherapy; expectations; therapeutic alliance; common factors; psychotherapy process; outcome; case study; treatment goals; intersubjectivity; mixed-methods; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to increase the knowledge of courses and processes of change prior to and during psychodynamic child psychotherapy with parallel parent contact. The dissertation examines parents’ and psychotherapists’ stated goals and expectations prior to the child’s psychotherapy, processes of change focusing on the psychotherapeutic encounter between child and psychotherapist, and outcome gauged by standardized measures compared to experienced change regarding the child’s problems. LÄS MER

 3. 3. Störande elever korrigerande lärare : Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

  Författare :Marcus Samuelsson; Kjell Granström; Gunilla Jedeskog; Mats Ekholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rules; expectations; misbehaviours; corrections; gender; leadership; regler; förväntningar; störande beteende; korrigeringar; kön; ledarskap; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate rules and teachers´ expectations that are described by teachers and documents, what sort of pupils´ disorder that teachers put their attention to, in what way teachers´ are correcting pupils´ misbehaviours as well as how female and male teachers are correcting boys and girls. The study is based on a so called Yo-yo fieldwork in three schools. LÄS MER

 4. 4. Lärarprofessionens genusordning : En studie av lärares uppfattningar om arbetsuppgifter, kompetens och förväntningar

  Författare :Maria Hjalmarsson; Göteborgs universitet. Utbildningsvetenskapliga fakulteten Institutionen för pedagogik och didaktik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarprofession; Genusordning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the gender order of the teaching profession. It focuses on how teachers perceive meanings of the gender order in their work. It also focuses how the gender order is expressed in the interviewees’ understandings and interpretations of their assignment and work. LÄS MER

 5. 5. Fritidssektorn : en statlig utmaning

  Författare :Lisbeth Lindström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The leisure sector, for example sports and games, has witnessed a tremendous expansion between 1960 and the present. During the last ten years the private sector led by companies, economic associations, foundations and many businesses have expanded their involvement in the leisure sector. LÄS MER