Sökning: "patterns of language use"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden patterns of language use.

 1. 1. Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Gun Hägerfelth; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scandinavian languages and literature; undervisning i främmande språk; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; Applied linguistics; foreign languages teaching; Teacher education; Lärarutbildning; sociosemiotics; Vygotskij; Halliday; ethnography of speaking; functional grammar; cohesion; socio-cultural theory; momological; dialogical; sociolingvistik; Nordiska språk språk och litteratur ; language use; patterns of language use; particpation patterns; interaction; second language; science classroom; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Second language; Andraspråksinlärning; Undervisning; Naturkunskap; Sociosemiotics; Functional grammar; Patterns of language; Momological; Dialogical; Participation patterns; Cohesion; Socio-cultural theory; Interaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. LÄS MER

 2. 2. Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Soraya Tharani; Högskolan Dalarna.; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik – Förenta staterna Invandringspolitik – Förenta staterna; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; national identity; societal security; language policy; ethnolinguistic conflict; human rights; language rights; ethnicity; multilingualism; immigration; critical discourse analysis; language attitudes; English language; Spanish language; United States;

  Sammanfattning : The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. LÄS MER

 3. 3. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna-Lena Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Svenska; Swedish; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER

 4. 4. Att tala om vem man är. En språkvetenskaplig studie av transitivitet, agentivitet och engagemang i unga kvinnors erfarenhetsberättelser

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Elin Almér; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Narratives; language; language use; identity; identity style; young; agency; transitivity; engagement; variation; the Appraisal framework; Systemic Functional Linguistics; psychology; Swedish;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between language and identity in narratives of personal experience told by young women in different settings. The aim of the investigation was to find out if there are cross-situational similarities in the individuals’ language use concerning the construction of the concepts ”I” and ”others”. LÄS MER

 5. 5. Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Håkan Jansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Icelandic; contact linguistics; linguistic loans; lexicalisation; language planning; linguistic purism; corpus linguistics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate changes in vocabulary use in modern Icelandic. This is done by surveying loanwords not conforming to loanword patterns dominant in standard Icelandic since the rise of purism in the second half of the 19th century, and by mapping of the use of colloquialisms and colloquial word forms in written language. LÄS MER