Sökning: "patient-nurse interaction"

Hittade 1 avhandling innehållade orden patient-nurse interaction.

  1. 1. Att vara vaken under operation i regional anestesi Från patienters upplevelser till en vårdande modell

    Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

    Författare :Ann-Christin Karlsson; Sofia Almerud Österberg; Margaretha Ekebergh; Annika Larsson Mauléon; Åsa Engström; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; anesthesia care; hermeneutics; intraoperative caring model; patient’s experiences; patient-nurse interaction; phenomenology; philosophy; reflective lifeworld research; regional anesthesia; video recording; Vårdvetenskap; Caring Science;

    Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis was to describe the experiences of awake patients during surgery under regional anesthesia. In addition, the aim was to develop a model for intraoperative care that can support and enhance patients’ well-being during the intraoperative period. LÄS MER